ប្រព័ន្ធបុគ្គលិកជំនាញដែលបានបញ្ជាក់

អ្វីទៅជាបុគ្គលិកជំនាញមើលថែទាំដែលបានបញ្ជាក់ (i)

លក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅ “បុគ្គលិកជំនាញដែលបានបញ្ជាក់” (ឬពលករជំនាញ) ត្រូវបានបង្កើតឡើងថ្មី នៅខែមេសា ឆ្នាំ2019 ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការខ្វះកម្លាំងពលកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ក្នុងរូបភាពជាលក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅ ដែលអនុញ្ញាតអោយធនធានមនុស្សបរទេសដែលមានចំណេះដឹង និងជំនាញក្នុងកម្រិតមួយអាចធ្វើការងារបាននៅក្នុង 14ប្រភេទឧស្សាហកម្ម រួមទាំងការងារមើលថែទាំផងដែរ។ បុគ្គលិកជំនាញដែលបានបញ្ជាក់មានកម្រិត(i) និង កម្រិត(ii) ប៉ុន្តែការងារមើលថែទាំមានតែកម្រិត (i) ប៉ុណ្ណោះ។

អ្វីទៅជាបុគ្គលិកជំនាញមើលថែទាំដែលបានបញ្ជាក់ (i)

លក្ខខណ្ឌក្នុងការស្នើសុំធ្វើជាបុគ្គលិកជំនាញមើលថែទាំដែលបានបញ្ជាក់ (i) គឺមិនតម្រូវអោយមានកម្រិតសិក្សាអ្វីមួយកំណត់ឡើយ បុគ្គលដែលមានអាយុចាប់ពី 18ឆ្នាំឡើងទៅគឺអាចស្នើសុំបាន ប៉ុន្តែដើម្បីទទួលបានលក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅជាបុគ្គលិកជំនាញមើលថែទាំដែលបានបញ្ជាក់ (i) ដាច់ខាតត្រូវប្រឡងអោយជាប់នូវការប្រឡង “Nursing Care Skills Evaluation Test” ដែលជាការប្រឡងបញ្ជាក់ថាបេក្ខជនមានជំនាញមើលថែទាំក្នុងកម្រិតជាក់លាក់មួយ។ ក្រៅពីនេះ គឺមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវអោយប្រឡងអោយជាប់នូវ “តេស្ដភាសាជប៉ុនកម្រិតមូលដ្ឋានរបស់មូលនិធិជប៉ុន (JFT-Basic)” ឬ “ការប្រឡងជំនាញភាសាជប៉ុន (JLPT) (កម្រិតចាប់ពី N4ឡើង)” ដែលជាការប្រឡងវាស់សមត្ថភាពភាសាជប៉ុន និងក៏ត្រូវប្រឡងអោយជាប់នូវ “Nursing Care Japanese Language Evaluation Test” ដែលជាការប្រឡងវាស់សមត្ថភាពភាសាជប៉ុន ដែលត្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ការងារមើលថែទាំ។

ជាគោលការណ៍គេមិនទទួលស្គាល់ការនៅជាមួយគ្រួសារ (ការនាំគ្រួសារមករស់នៅជាមួយនៅប្រទេសជប៉ុន)។ រយៈពេលដែលអាចធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន គឺជាមូលដ្ឋានគឺ1ឆ្នាំ ហើយអាចបន្តរៀងរាល់6ខែម្ដង ឬ 4ខែម្ដង ដែលសរុបទៅអាចបន្តវែងបំផុតបានរហូតដល់5ឆ្នាំ។ ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងអំឡុងពេល5ឆ្នាំនេះ ប្រសិនបើអាចយកបាននូវសញ្ញាបត្រ ”អ្នកជំនាញមើលថែទាំ” ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅនោះ អាចធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនបានរហូត ហើយអាចហៅគ្រួសារមករស់នៅជាមួយក៏បាន។
ចំពោះការស្វែងរកកន្លែងធ្វើការ សូមកុំមានការព្រួយបារម្ភព្រោះប្រសិនបើចង់បាន គឺមានជំនួយពីស្ថាប័នទទួល ឬស្ថាប័នគាំទ្រចុះបញ្ជី។ ក្នុងករណីចង់ប្ដូរកន្លែងធ្វើការ ប្រសិនបើ ប្រភេទការងារមើលថែទាំដូចគ្នាដដែល គេអាចប្ដូរទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងក៏បាន។

អំពីការប្រឡងយកលក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅជាបុគ្គលិកជំនាញមើលថែទាំដែលបានបញ្ជាក់ (i)

ការប្រឡងវាយតម្លៃយកលក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅបុគ្គលិកជំនាញ (ពលករជំនាញ) មើលថែទាំ ដែលបានបញ្ជាក់សម្រាប់ប្រភេទការងារមើលថែទាំ មានការប្រឡង3ប្រភេទគឺ ការប្រឡង “Nursing Care Skills Evaluation Test” “Nursing Care Japanese Language Evaluation Test” និងការប្រឡងវាស់កម្រិតសមត្ថភាពភាសាជប៉ុន។
ការប្រឡង “Nursing Care Skills Evaluation Test” និង “Nursing Care Japanese Language Evaluation Test” ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីវាស់នូវកម្រិតនៃជំនាញ និងភាសាជប៉ុនដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់បាន នៅក្នុងការងារមើលថែទាំជាក់ស្ដែង ដោយកំណត់នូវស្តង់ដារមួយ ដែលអ្នកប្រឡងជាប់មានលក្ខណៈសម្បត្តិអាចបម្រើការងារនៅតាមផ្នែកនីមួយៗបាន។
កម្រិតសមត្ថភាពភាសាជប៉ុន ត្រូវបានវាស់តាមរយៈ “តេស្ដភាសាជប៉ុនកម្រិតមូលដ្ឋានរបស់មូលនិធិជប៉ុន (JFT-Basic)” ឬ “ការប្រឡងជំនាញភាសាជប៉ុន (JLPT) (កម្រិតចាប់ពី N4ឡើង)”។

យើងធ្វើការពន្យល់អំពីការប្រឡងទាំង3 ខាងក្រោមតាមលំដាប់លំដោយ។
1 តេស្ដភាសាជប៉ុនកម្រិតមូលដ្ឋានរបស់មូលនិធិជប៉ុន (Japan Foundation Test for Basic Japanese ហៅកាត់៖ JFT-Basic) ឬការប្រឡងជំនាញភាសាជប៉ុន (JLPT) កម្រិតចាប់ពី N4ឡើង
2 Nursing Care Japanese Language Evaluation Test
3 Nursing Care Skills Evaluation Test

តេស្ដភាសាជប៉ុនកម្រិតមូលដ្ឋានរបស់មូលនិធិជប៉ុន (JFT-Basic)

 

តេស្ដភាសាជប៉ុនកម្រិតមូលដ្ឋានរបស់មូលនិធិជប៉ុន (Japan Foundation Test for Basic Japanese ហៅកាត់៖ JFT-Basic) មានគោលបំណងវាស់នូវសមត្ថភាពភាសាជប៉ុនចាំបាច់ សម្រាប់ទំនាក់ទំនងក្នុងស្ថានភាពផ្សេងៗនៃជីវភាព
រស់នៅ ដែលជនបរទេសមកធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនជួបប្រទះ ដោយធ្វើការវិនិច្ឆ័យថាតើ “អាចធ្វើការសន្ទនាប្រចាំថ្ងៃក្នុងកម្រិតមួយ និងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងកម្រិត ដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅ” ដែរឬទេ។

តេស្ដនេះផ្សំឡើងដោយ 4 ផ្នែក “អក្សរនិងវាក្យសព្ទ” “ការសន្ទនានិងការនិយាយ” “ការស្ដាប់” “ការអាន”។ សំណួរនៃតេស្ដនេះ គឺបង្ហាញជាភាសាអង់គ្លេស ប៉ុន្តែប្រសិនបើចុចលើ ប៊ូតុង “Your Language” នោះអ្នកអាចអានសំណួរជាភាសារបស់អ្នកបាន។

ចំពោះលោកអ្នកដែលចង់ដឹងច្បាស់អំពីសេចក្ដីលម្អិតនៃតេស្ដ និងអេក្រង់ជាក់ស្ដែងនៃតេស្ត សូមមើលនៅទីនេះ។

●Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic) Operation Method (YouTube)វីដេអូ (YouTube) ពន្យល់ពីរបៀបធ្វើតេស្ដភាសាជប៉ុនកម្រិតមូលដ្ឋានរបស់មូលនិធិជប៉ុន (JFT-Basic)
●For sample questions, please see here.លោកអ្នកអាចមើលសំណួរគំរូនៅទីនេះបាន។
គឺជាឧទាហរណ៍នៃសំណួរបែប CBT (តេស្តតាមកុំព្យូទ័រ) អាចអោយលោកអ្នកពិនិត្យមើលបាននូវរូបភាពខ្លះៗនៃរបៀបចេញសំណួរ ខ្លឹមសារ កម្រិតលំបាកនៃផ្នែកនីមួយៗ។
*លោកអ្នកដែលចង់មើលអេក្រង់ចុចនៃ CBT យើងណែនាំអោយមើលតាម PC ។ ហើយមានចំណុចខ្លះខុសពីអេក្រង់នៅពេលប្រឡងជាក់ស្ដែង។

ការប្រឡងជំនាញភាសាជប៉ុន (JLPT)

ការប្រឡងជំនាញភាសាជប៉ុន (JLPT) គឺជាការប្រឡងសម្រាប់វាស់ និងបញ្ជាក់សមត្ថភាពភាសាជប៉ុន របស់អ្នកដែលមិនប្រើប្រាស់ភាសាជប៉ុនជាភាសាកំណើត ។ នៅក្នុងការប្រឡងជំនាញភាសាជប៉ុន (JLPT) គេបែងចែកជា 5កម្រិតគឺ N1, N2, N3, N4, N5។ ដែលក្នុងនោះកម្រិត N5 គឺងាយស្រួលជាងគេ ហើយកម្រិត N1 គឺលំបាកជាងគេ។
សម្រាប់បុគ្គលិកជំនាញមើលថែទាំដែលបានបញ្ជាក់ (i) គេតម្រូវអោយប្រឡងជាប់ការប្រឡងជំនាញភាសាជប៉ុន (JLPT) កម្រិត N4ឡើង ដែលជាកម្រិត”អាចយល់ភាសាជប៉ុនមូលដ្ឋានបាន”។

To check the certification standards for each level, please see here.ចំពោះស្តង់ដារនៃការទទួលស្គាល់តាមកម្រិតនីមួយៗ សូមមើលត្រង់នេះ។

●For sample N4 questions, please see here.លោកអ្នកអាចមើលសំណួរគំរូនៃ N4 នៅទីនេះបាន។
●To check the test dates and locations, please see here.សម្រាប់កាលបរិច្ឆេទ និងកន្លែងប្រឡង សូមពិនិត្យមើលនៅត្រង់នេះ។

Nursing Care Japanese Language Evaluation Test

Nursing Care Japanese Language Evaluation Test គឺជាការប្រឡងដើម្បីត្រួតពិនិត្យបញ្ជាក់ថាតើ បេក្ខជនអាចយល់បាននូវពាក្យ ដែលគេប្រើនៅក្នុងការងារមើលថែទាំបានដែរឬអត់។ រយៈពេលប្រឡងគឺ 30នាទី មាន15សំណួរ ដែលក្នុងនោះ មានពាក្យប្រើក្នុងការមើលថែទាំ (5សំណួរ) ការសន្ទនា និងនិយាយហៅសម្រាប់ការមើលថែទាំ (5សំណួរ) សំណេរអំពីការងារមើលថែទាំ (5សំណួរ)។

●For sample questions, please see here.លោកអ្នកអាចមើលសំណួរគំរូនៅទីនេះបាន។

Nursing Care Skills Evaluation Test

Nursing Care Skills Evaluation Test គឺជាការប្រឡងដែលតម្រូវអោយបេក្ខជនឈានដល់កម្រិតមួយ ដែលអាចអនុវត្តការមើលថែទាំ ដល់កម្រិតកំណត់មួយដោយខ្លួនឯងបាន ដោយសម្របតាមស្ថានភាពនៃរាងកាយ និងផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកស្នាក់នៅ ផ្អែកលើសមត្ថភាព និងទស្សនវិស័យ ដែលជាមូលដ្ឋាននៃការងារមើលថែទាំ។

ការប្រឡងទ្រឹស្ដី៖ ក្នុងចំណោម 40សំណួរមាន
・មូលដ្ឋាននៃការមើលថែទាំ (10សំណួរ)
・យន្តការនៃចិត្តនិងកាយ (6សំណួរ)
・បច្ចេកទេសទំនាក់ទំនង (4សំណួរ)
・បច្ចេកទេសផ្ដល់ជំនួយលើការរស់នៅ (20សំណួរ)

ការប្រឡងអនុវត្តន៍៖ 5សំណួរ
・ចេញសំណួរប្រឡងអនុវត្តន៍តាមបែបអោយបេក្ខជនធ្វើការវិនិច្ឆ័យជាដើម
(សម្គាល់) គឺជាការប្រឡងដោយបង្ហាញរូបថតជាដើម ហើយអោយបេក្ខជនធ្វើការសម្រេច ឬវិនិច្ឆ័យជាដើម អំពីលំដាប់លំដោយនៃរបៀបមើលថែទាំដែលត្រឹមត្រូវជាដើម។

●For sample questions, please see here.លោកអ្នកអាចមើលសំណួរគំរូនៅទីនេះបាន។
●For an overall outline and more information on the test, please also refer to the link below.សម្រាប់សេចក្ដីលម្អិតអំពីខ្លឹមសារនៃការប្រឡង សូមយោងតាមតំណភ្ជាប់ខាងក្រោមផងដែរ។

អំពីករណីដែលការប្រឡងត្រូវបានលើកលែង

បេក្ខជនអ្នកជំនាញមើលថែទាំ (សម្ដៅតែទៅលើប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី ហ្វីលីពីន និងវៀតណាម) ដែលបានចូលមកប្រទេសជប៉ុនតាមរយៈប្រព័ន្ធ EPA (Economic Partnership Agreement) ដែលបានធ្វើការ ឬធ្វើកម្មសិក្សានៅមណ្ឌលមើលថែទាំជាដើម ដោយត្រឹមត្រូវអស់រយៈពេល 4ឆ្នាំ និងជនបរទេសដែលបានបញ្ចប់ “កម្មសិក្សាជំនាញកម្រិត(ii)” ត្រូវបានគេវិនិច្ឆ័យថាមានកម្រិតជំនាញ និងកម្រិតសមត្ថភាពភាសាជប៉ុនគ្រប់គ្រាន់ ហើយត្រូវបានលើកលែងការប្រឡងសមត្ថភាពជំនាញ និងការប្រឡងភាសាជប៉ុនដូចមានរៀបរាប់ខាងលើ ហើយអាចបន្តទៅយក “បុគ្គលិកជំនាញមើលថែទាំដែលបានបញ្ជាក់ (i)” បាន។ ប៉ុន្តែ ចំពោះជនបរទេសដែលបានបញ្ចប់ “កម្មសិក្សាជំនាញកម្រិត(ii)” ក្នុងជំនាញផ្សេងក្រៅពីការមើលថែទាំ ការប្រឡងវាស់សមត្ថភាពភាសាជប៉ុនមួយផ្នែកត្រូវបានលើកលែង។ (ចាំបាច់ត្រូវធ្វើការប្រឡង “Nursing Care Skills Evaluation Test” និង “ការប្រឡងវាយតម្លៃភាសាជប៉ុន សម្រាប់ការងារមើលថែទាំ”។)

●For more information about EPA candidates to be Certified Care Workers, please see here.អំពីបេក្ខជនអ្នកជំនាញមើលថែទាំតាមប្រព័ន្ធ EPA សូមមើលនៅត្រង់នេះ។

វិធីដាក់ពាក្យសម្រាប់ការប្រឡង “Nursing Care Japanese Language Evaluation Test” និងការប្រឡង “Nursing Care Skills Evaluation Test”

នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ការងារ និងសុខុមាលភាព មានការណែនាំអំពីប្រព័ន្ធបុគ្គលិកជំនាញ (ឬពលករជំនាញ) យើងសូមធ្វើការណែនាំអំពីនីតិវិធីដាក់ពាក្យប្រឡង (external link to the website for Prometric Japan Co., Ltd., entity that conducts the tests).

(តំណភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Prometric ដែលអនុវត្តការប្រឡង)។

*សម្រាប់សេចក្ដីលម្អិតនៃកន្លែងប្រឡងនីមួយៗ សូមមើលនៅក្នុង “តារាងកន្លែងប្រឡង” ខាងក្រោម។ ចំពោះកន្លែងប្រឡងនៅក្រៅប្រទេស ក្រោយជ្រើសរើសប្រទេសចង់ប្រឡងរួច សូមមើលសេចក្ដីលម្អិត។ *កាលបរិច្ឆេទនៃការប្រឡងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារឿយៗ។ យើងសូមធ្វើការណែនាំអោយធ្វើការឡូតទំព័រជាថ្មីក្រោយពេលចុចបើក URL ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីបំផុត។

វិធីរៀនត្រៀមដើម្បីប្រឡងភាសាជប៉ុន និងជំនាញមើលថែទាំ

ក្នុងចំណោមវិធីរៀនត្រៀមដើម្បីប្រឡងយកលក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅ ”បុគ្គលិកជំនាញមើលថែទាំដែលបានបញ្ជាក់ (i)” មានវិធីរៀនត្រៀមខ្លួនឯងដោយប្រើសៀវភៅជាដើម និងមានវិធីរៀនត្រៀមដោយចូលរៀននៅសាលារៀនភាសាជប៉ុន។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងធ្វើការណែនាំសំខាន់អំពីសៀវភៅ និងគេហទំព័រដែលដែលមានប្រយោជន៍ផ្ដោតចំពោះអ្នកដែលរៀនត្រៀមដោយខ្លួនឯង។

វិធីសិក្សាភាសាជប៉ុន

មិនត្រឹមតែសម្រាប់ការរៀនត្រៀមទាក់ទងនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅ ”បុគ្គលិកជំនាញដែលបានបញ្ជាក់” ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែនៅពេលទៅរស់នៅប្រទេសជប៉ុន ភាសាជប៉ុនគឺជាជំនាញចាំបាច់មួយ។ នៅពេលយើងធ្វើការសាកសួរទៅជនជាតិបរទេស ដែលធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន ថាតើគេបានរៀនភាសាជប៉ុនតាមវិធីណា យើងបានទទួលចម្លើយពី (ឈ្មោះ DIO ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី) ថា៖ ”ខ្ញុំបានរៀនភាសាជប៉ុនដោយមើលភាពយន្តគំនូរជីវចលរបស់ជប៉ុនបណ្ដើរ ហើយសរសេរពាក្យជប៉ុនដែលមានចេញក្នុងគំនូរជីវចលចូលក្នុងសៀវភៅសរសេរម្ដងមួយៗ ហើយធ្វើការចងចាំ”។

ភាសាជប៉ុនសម្រាប់ការរស់នៅ Irodori

 “Irodori: Japanese for Life in Japanសៀវភៅរៀនភាសាជប៉ុន ”ភាសាជប៉ុនសម្រាប់ការរស់នៅ Irodori”” គឺជាសម្ភារសិក្សាដែលអាចអោយអ្នកសិក្សាចាប់យកបាននូវសមត្ថភាពទំនាក់ទំនងជាភាសាជប៉ុនមូលដ្ឋាន ដែលចាំបាច់សម្រាប់ជនបរទេសដែលមករស់នៅ ឬធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន។
នៅក្នុងនោះ មានគម្រូនៃស្ថានភាពស្របតាមការរស់នៅប្រទេសជប៉ុនផ្សេងៗ ដែលធ្វើអោយគេអាចសិក្សាប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពបាននូវភាសាជប៉ុនសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ដែលគេប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពជាក់ស្ដែង។ មានការបង្ហាញជាទម្រង់ Can-do សម្រាប់គោលដៅសិក្សានៃមេរៀននីមួយៗ និងបង្ហាញអោយច្បាស់អំពីអ្វីដែល”អាច”ចេះដឹងបានតាមរយៈការរៀនមេរៀននោះ។

Minato រៀនភាសាជប៉ុនតាមe-learning ដោយ JF

Japanese learning platform 

គឺជាទម្រ(Platform)សម្រាប់សិក្សាភាសាជប៉ុនរបស់មូលនិធិជប៉ុន ដែលមានផ្ដល់នូវវគ្គសិក្សាតាមអនឡាញផ្សេងៗ (ប្រហែល 150វគ្គក្នុងមួយឆ្នាំ)។ ដោយគ្រាន់តែធ្វើការចុះឈ្មោះ គេអាចសិក្សាភាសាជប៉ុនតាមអ៊ីនធឺណេតនៅពេលណា និងនៅទីណាក៏បាន។ ហើយក៏មានតំណភ្ជាប់ទៅវេបសាយនិង កម្មវិធី(App)សម្រាប់សិក្សាភាសាជប៉ុនផ្សេងៗផងដែរ។

សៀវភៅសិក្សាសម្រាប់ត្រៀមប្រឡង “Nursing Care Skills Evaluation Test” និង “Nursing Care Japanese Language Evaluation Test”

សូមប្រើប្រាស់សៀវភៅសិក្សាត្រៀមសម្រាប់ប្រឡងវាយតម្លៃយក ”បុគ្គលិកជំនាញដែលបានបញ្ជាក់ (i)” ក្នុងវិស័យមើលថែទាំ ដែលរៀបរៀងឡើងដោយ សមាគមសហប្រតិបត្តិការប្រយោជន៍សាធារណៈសមាគមមើលថែទាំ និងសុខុមាលភាពជប៉ុន។ ក្រៅពីភាសាជប៉ុន វាត្រូវបានបកប្រែជា9ភាសា។ សៀវភៅនេះ មានខ្លឹមសារអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងយកសញ្ញាបត្រ “Nursing Care Skills Evaluation Test” និង “Nursing Care Japanese Language Evaluation Test” ហើយក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលអនុវត្តការងារមើលថែទាំជាក់ស្ដែងផងដែរ។

Nursing Care Evaluation Test for Specified Skilled Workers Textbook:
https://aft.kaigo-nihongo.jp/rpv/សៀវភៅសិក្សាត្រៀមសម្រាប់ប្រឡងវាយតម្លៃយក ”បុគ្គលិកជំនាញដែលបានបញ្ជាក់” ក្នុងវិស័យមើលថែទាំ

Web site “យើងសិក្សាភាសាជប៉ុន” ដែលអាចរៀនភាសាជប៉ុនសម្រាប់ការងារមើលថែទាំ

វែបសាយសម្រាប់សិក្សាតាមអនឡាញឈ្មោះ “យើងសិក្សាភាសាជប៉ុន” ដែលគ្រប់គ្រងដោយសមាគមសហប្រតិបត្តិការប្រយោជន៍សាធារណៈសមាគមមើលថែទាំ និងសុខុមាលភាពជប៉ុន ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ជំនាញមើលថែទាំមូលដ្ឋានដែលត្រូវការចាំបាច់ក្នុងការងារមើលថែទាំជាក់ស្ដែង និងជំនាញភាសាជប៉ុន (កម្រិតប្រហែលN3)។ សូមប្រើប្រាស់វាដើម្បីរៀនដោយខ្លួនឯងដោយឥតគិតថ្លៃ។

Link
International care worker support website “Nihongo wo Manabou”:
https://aft.kaigo-nihongo.jp/rpv/វែបសាយដែលគាំទ្រធនធានមនុស្សមើលថែទាំបរទេស“យើងសិក្សាភាសាជប៉ុន”

រចនាសម្ព័ន្ធគាំពារពីខាងប្រទេសជប៉ុនក៏សម្បូរបែប

រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន រដ្ឋបាលតំបន់ សមាគមនៃឧស្សាហកម្មពាក់ព័ន្ធ មណ្ឌលមើលថែទាំជាដើម ធ្វើការផ្ដល់នូវការគាំពារផ្សេងដើម្បីអោយជនបរទេសអាចមកធ្វើការងារមើលថែទាំនៅប្រទេសជប៉ុនបាន។ មិនត្រឹមតែការគាំពារពាក់ព័ន្ធនឹងការងារមើលថែទាំប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងផ្ដល់ការគាំពារយ៉ាងទូលំទូលាយរហូតដល់បញ្ហាភាសា និងមូលដ្ឋាននៃការរស់នៅថែមទៀតផង។ 

ការគាំទ្រទាំង10 ប្រការ (គិតត្រឹមខែកញ្ញា ឆ្នាំ2020)

ចំពោះលក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅ “បុគ្គលិកជំនាញដែលបានបញ្ជាក់” (ឬពលករជំនាញ) ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងថ្មីនៅខែមេសា ឆ្នាំ2019 នៅពេលទទួលយកជនបរទេសបុគ្គលិកជំនាញដែលបានបញ្ជាក់ (i) គេដាក់កាតព្វកិច្ចអោយស្ថាប័នទទួលខាងប្រទេសជប៉ុនធ្វើផែនការគាំទ្រ[1]។ នៅក្នុងផែនការគាំទ្រនោះ ត្រូវមានបញ្ចូល10 ប្រការចាំបាច់។ ខ្លឹមសារនៃប្រការនោះ គឺមានដូចខាងក្រោម។ (See here for details: https://www.meti.go.jp/press/2019/08/20190809002/20190809002-1.pdfចំពោះសេចក្ដីលម្អិតលោកអ្នកអាចមើលបាននៅត្រង់នេះ)

[1] 出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」について 」Immigration Bureau of Japan ““Specified Skills” Residence Status”

①សេចក្ដីណែនាំជាមុន
②ការទៅទទួល និងជូនទៅមកពេលចេញចូលប្រទេសជប៉ុន
③ការគាំទ្រដល់ការរកកន្លែងស្នាក់នៅ និងកិច្ចសន្យាដែលចាំបាច់សម្រាប់ជីវភាពរស់នៅ
④ការណែនាំអំពីរបៀបរបបរស់នៅ
⑤ការជូនទៅធ្វើនីតិវិធីសាធារណៈជាដើម
⑥ការផ្ដល់ឱកាសសិក្សាភាសាជប៉ុន
⑦ការឆ្លើយតបនឹងការពិគ្រោះយោបល់ ឬការត្អូញត្អែរ
⑧ការជម្រុញការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយជនជាតិជប៉ុន
⑨ការគាំទ្រដល់ការប្ដូរការងារ(ក្នុងករណីកាត់បន្ថយកម្លាំងពលកម្មជាដើម)
⑩ការសម្ភាសន៍ជាប្រចាំ និងការជូនដំណឹងទៅស្ថាប័នរដ្ឋបាល

ការគាំទ្រទាំង 3 ប្រការដើម្បីអោយអ្នកមើលថែទាំជនជាតិបរទេស អាចធ្វើការងារបានដោយសកម្ម

យើងបានធ្វើការដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅណែនាំ នៃគម្រោងថែទាំសុខភាពមនុស្សចាស់នៃក្រសួងសុខាភិបាល ការងារ និងសុខុមាលភាពសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ 2019(Fiscal Year 2019)មានចំណងជើងថា៖ “គម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែង នៃការទទួលយកធនធានមនុស្សមើលថែទាំជាជនបរទេស។ល។ ”[2]

[2] 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 「外国人介護職員の受入れと活躍支援に関するガイドブック」Mitsubishi UFJ Research & Consulting Co.,Ltd. “Guidebook for Accepting and Supporting Foreign Care Workers”

1. ការគាំទ្រអោយធ្វើការបានយូរ (ឧទាហរណ៍មួយ)

នៅកន្លែងអាជីវកម្មរបស់ជប៉ុនកំពុងធ្វើការរៀបចំផ្សេងៗ ដើម្បីអោយជនបរទេសអាចធ្វើការបានយូរ។ ឧទាហរណ៍
1 ចែករំលែកព័ត៌មានក្នុងចំណោមបុគ្គលិកទុកជាមុន អំពីគោលបំណងនៃការទទួលយកជនបរទេស។
2 ធ្វើការកែសម្រួលការងារមើលថែទាំ និងការប្រើប្រាស់ពាក្យអោយមានស្តង់ដារកំណត់។
3 រៀបចំក្នុងការបង្រៀនច្បាប់ទម្លាប់មូលដ្ឋាន នៃកន្លែងធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន។
4 ព្យាយាមយល់អំពីវប្បធម៌ និងទំនៀមទម្លាប់រស់នៅរបស់អ្នកមើលថែទាំជនជាតិបរទេស។

2. ការគាំទ្រក្នុងការរៀបចំមូលដ្ឋានរស់នៅ (ឧទាហរណ៍មួយ)

កន្លែងអាជីវកម្មកំពុងរៀបចំបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រទាំងផ្នែកការងារ និងជីវភាពរស់នៅ ធ្វើយ៉ាងណាអោយឆាប់ស៊ាំជាមួយនឹងជីវភាពរស់នៅជប៉ុន។ ឧទាហរណ៍
1 កំពុងរៀបចំគាំទ្រដោយផ្ដល់សម្ភារចាំបាច់សម្រាប់ជីវភាពដូចជា ផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅ ឬជួយក្នុងការធ្វើកិច្ចសន្យា អោយខ្ចីគ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងអគ្គិសនីជាដើម ផ្ដល់ជំនួយក្នុងការការធ្វើកិច្ចសន្យាទិញទូរស័ព្ទចល័ត រៀបចំបរិស្ថានប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណេត។ល។
2 កំពុងរៀបចំបង្រៀនអំពីរបៀបទិញម្ហូប របៀបប្រើប្រាស់បង្គន់ និងអាងត្រាំទឹក របៀបទៅពេទ្យ និងវិធីទិញថ្នាំ របៀបជិះរថភ្លើង និងរថយន្តក្រុង របៀបចោលសំរាម និងសុជីវធម៌ទាក់ទងនឹងសំឡេងរំខាន។ល។
3 កំពុងរៀបចំគាំទ្រអំពីនីតិវិធីទាក់ទងទិដ្ឋាការ ការចុះបញ្ញីអ្នកស្នាក់នៅ ការចូលនិងបង់ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសុខភាព។ល។
4 កំពុងរៀបចំគាំទ្រអោយបានច្រើនលើការតាមដានសុខភាពផ្លូវកាយ និងជំនួយផ្លូវចិត្ត។

3.ការគាំទ្រអោយស៊ាំជាមួយសហគមន៍រស់នៅ (ឧទាហរណ៍មួយ)
ម៉្យាងទៀត ក៏កំពុងរៀបចំបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងជនបរទេស និងសហគមន៍ជុំវិញកន្លែងអាជីវកម្មផងដែរ។ ឧទាហរណ៍ដូចជា អញ្ជើញប្រជាជននៅក្បែរៗអោយចូលរួមកម្មវិធី ឬអោយបុគ្គលិកជាជនបរទេសចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់សហគមន៍។

សេវាគាំទ្រសាធារណៈផ្សេងៗ

យើងធ្វើការណែនាំអំពីសេវាគាំទ្រមួយផ្នែក ដែលអ្នកមើលថែទាំជាជនបរទេសអាចប្រើប្រាស់បាន។ គឺមានការផ្ដល់សេវាផ្សេងៗ ដែលអាចអោយមកធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនដោយគ្មានការបារម្ភ។

សាជីវកម្មអន្តរជាតិសម្រាប់សេវាកម្មសុខុមាលភាពជប៉ុន (JICWELS)

Consultation service for foreign care workers“ច្រកពិគ្រោះសម្រាប់ជនជាតិបរទេស ដែលបម្រើការងារផ្នែកថែទាំមនុស្សចាស់”ធ្វើការផ្ដល់ជំនួយដើម្បីអោយធនធានមនុស្សមើលថែទាំជាជនបរទេស មានការចាប់អារម្មណ៍លើភាពទាក់ទាញនៃការងារមើលថែទាំនៅប្រទេសជប៉ុន អោយអាចបញ្ចេញបទពិសោធន៍ និងសមត្ថភាពបានគ្រប់គ្រាន់ និងអាចធ្វើការងារបានដោយគ្មានការបារម្ភ។
Exchange meeting for foreigners working in the nursing care field or studying nursing care“កម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ជនបរទេសដែលធ្វើការ និងរៀនក្នុងវិស័យមើលថែទាំ”ផ្ដល់ឱកាសជួបជុំរវាងធនធានមនុស្សថែទាំជាជនបរទេសដូចគ្នា និងទទួលយកការពិគ្រោះអំពីបញ្ហាការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការងារមើលថែទាំរបស់ធនធានមនុស្សមើលថែទាំជាជនបរទេស អំពីជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ និងអំពីជីវភាពក្នុងសង្គម។ល។

សមាគមសហប្រតិបត្តិការប្រយោជន៍សាធារណៈសមាគមមើលថែទាំ និងសុខុមាលភាពជប៉ុន

“Nihongo wo Manabou”វែបសាយសម្រាប់គាំទ្រដល់ការសិក្សារបស់ធនធានមនុស្សថែទាំអន្តរជាតិ “យើងសិក្សាភាសាជប៉ុន” ដែលរៀនអំពីវិធីមើលថែទាំរបស់ជប៉ុន និងសម្រាប់អ្នកធ្វើការងារផ្ទាល់ ដោយផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ការសិក្សាភាសាជប៉ុន និងជំនាញត្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ការងារមើលថែទាំជាក់ស្ដែង។ ដើម្បីអោយការសិក្សាមានប្រសិទ្ធិភាព ឥរិយាបទខំប្រឹងសិក្សាដោយខ្លួនឯងរបស់អ្នកសិក្សាខ្លួនឯងគឺសំខាន់ណាស់។ គឺ “យើងសិក្សាភាសាជប៉ុន” ជាអ្នកផ្ដល់នូវបរិស្ថាននោះ។ ដែលមានគោលបំណងផ្ដល់នូវជំនាញមើលថែទាំមូលដ្ឋានដែលត្រូវការចាំបាច់ក្នុងការងារមើលថែទាំ និងសម្ថភាពភាសាជប៉ុន (កម្រិតN3)។ លើសពីនេះ ក៏មានផ្ដល់នូវឯកសារសម្រាប់ត្រៀមប្រឡង និងសម្រាប់អ្នកបង្រៀនផងដែរ ហើយក៏មានផ្ដល់នូវព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម (SNS) ព្រមទាំងកន្លែងសម្រាប់អោយអ្នកប្រើប្រាស់ដូចគ្នាទាក់ទង(ភ្ជាប់)គ្នាបានផងដែរ។
ចំពោះភាសា ក្រៅពីភាសាជប៉ុនវាត្រូវបានបង្កើតឡើងជា 9 ភាសាគឺ ភាសាអង់គ្លេស ខ្មែរ ឥណ្ឌូនេស៊ី នេប៉ាល់ ម៉ុងហ្គោល ភូមា វៀតណាម ចិន ថៃផងដែរ។

ក្រសួងសុខាភិបាល ការងារ និងសុខុមាលភាព

Regarding the novel coronavirus (COVID-19)អំពីជំងឺឆ្លង COVID-19  
“Multilingual information”・នៅក្នុង “ព័ត៌មានជាពហុភាសា (Multilingual informetion)” មានការពន្យល់អំពី COVID-19 ជាភាសាផ្សេងៗ។ (ចំពោះភាសាវៀតណាម ភាសាថៃ ភាសាតាកាឡុក ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី ភាសានេប៉ាល់ គេអាចទាញយកប័ណ្ណប្រកាស និងខិត្តប័ណ្ណបាន។)
・នៅក្នុង “がいこくじんのみなさまへ しごとやせいかつのしえんについて” មានសរសេរជាភាសាជប៉ុនងាយ និងជាពហុភាសានូវព័ត៌មាន សម្រាប់ជនបរទេសទាំអស់ដែលធ្វើការ និងរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន។

ក្រុង Tokyo

April 2018 edition of the Long-term Care Insurance System pamphlet.ខិត្តប័ណ្ណអំពីប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងមើលថែទាំចេញផ្សាយនៅខែមេសា ឆ្នាំ2018ទោះបីជាសម្រាប់ពលរដ្ឋរស់នៅក្រុង Tokyo ប៉ុន្តែខិត្តប័ណ្ណចេញនៅខែមេសា ឆ្នាំ2018 មានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេស ចិន និងកូរ៉េ។
Scroll to Top