យើងបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការ Facebook Page។

យើងបានបង្កើត Facebook Page ផ្លូវការឈ្មោះ Japan Care Worker Guide ក្នុងគោលបំណងអោយលោកអ្នកបានទទួលព័ត៌មានច្រើនថែមទៀតទាក់ទងនឹង ប្រទេសជប៉ុន ការងារមើលថែទាំ និងអំពីប្រព័ន្ធបុគ្គលិកជំនាញដែលបានបញ្ជាក់។

Scroll to Top